ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA NA TERENIE POWIATU EŁCKIEGO

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Sportowa 1

 

Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej:

Nazwa powiatu: powiat ełcki

Oznaczenie prowadzącego zakład, siedziba, nr telefonu, adres e-mail:

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

19- 300 Ełk

ul. Sportowa 1

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

22 sierpień 2014 r.

16 styczeń 2017 r. – aktualizacja zgłoszenia

Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Gazownia w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

Tel. 87 621-25-22

Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian

Złożenie: 25 lipiec 2015 r.

 

Informacje o kontrolach planowanych w terenie.

ZAKŁAD ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Nazwa organu kontrolującego, który zaplanował kontrolę

KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W EŁK

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

05 stycznia 2018 r.

Wskazanie, gdzie będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W EŁKU

Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267 a ust.1 .

Data i numer decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Elku

Oznaczenie prowadzącego zakład, siedziba,
nr telefonu, adres e-mail,

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, nr telefonu, adres e-mail,

Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust.2 .
Nazwa powiatu

Powiat ełcki

Data i numer decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

Oznaczenie prowadzącego zakład, siedziba,
nr telefonu, adres e-mail,

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, nr telefonu, adres e-mail,

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

Rodzaj zagrożenia jakie może wystąpić w zakładzie : pożar, wybuch.

Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców: wyznaczone osoby w zakładzie, Straż Pożarną, Policje.

Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Podczas intensywnego zadymienia zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

 • Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
 • Nie zbliżać się do strefy zagrożenia;
 • Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej;
 • Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
 • Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do miejsca zdarzenia;
 • Zamknąć okna i uszczelnić inne otwory, którymi dym lub pary substancji niebezpiecznej mogłyby wniknąć do pomieszczeń (drzwi, kratki wentylacyjne);
 • Zamknąć zawór gazu;
 • Odciąć dopływ wody;
 • Nie używać ognia otwartego;
 • W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia –zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zagrożenia możliwie najkrótszą drogą;
 • Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy;
 • Na bieżąco śledzić komunikaty podawane przez służby ratownicze oraz radio i telewizję do czasu odwołania alarmu;
 • Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi;

Dodatkowe informacje można uzyskać

SŁUŻBY

TELEFON

Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Ełckiego

87 621 83 06

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

87 621 71 00

Komenda Powiatowa Policji w Ełku

87 621 82 00

Straż Miejska w Ełku

87 732 62 01

Alarmowanie nw. służb, podając:

 • Dokładne miejsce powstania pożaru lub wybuchu,
 • Rodzaj palącego się materiału,
 • Rozmiar pożaru lub wybuchu,
 • Stopień zagrożenia dla ludzi i środowiska,
 • Swoje imię i nazwisko,
 • Numer telefonu, z którego dzwoni.
 • Służby odpowiedzialne z podjęcie działań operacyjno - ratowniczych

Służby odpowiedzialne z podjęcie działań operacyjno – ratowniczych służby odpowiedzialne z podjęcie działań operacyjno - ratowniczych

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie

ul. Michała Lengowskiego
10-045 Olsztyn

tel. 89 524 76 78, tel. 112

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Piłsudskiego 1

19-300 Ełk

tel. 87 621 71 00 – sekretariat
tel. 998 – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

1-go Maja 13B

10-117 Olsztyn

tel.089 522 08 00

tel. 089 527 32 84

 

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz § 1 lit. h i § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145)

 

 

Pobierz teraz

File name: 10 Procedury dotyczace ekspertyz i rozwiazan zamiennych - KG PSP 2008.pdf

5028 39
Pobierz teraz

File name: 11 Ramowe wymagania organiz.techn. - monitoring pozarowy - lipiec 2013.pdf

5042 17