WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki jego przestrzegania w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na takie elementy jak:

1. Warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:

 • · co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi o wymaganym kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
 • · odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
 • · odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku dopuszczanej maksymalnie 20 m, niemniej z uwagi na możliwą ewakuację jednocześnie ponad 50 osób zalecanej 10 m,
 • · drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.,
 • · pewnego otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń na klatki schodowe, z klatek schodowych i na zewnątrz budynku.

2. Wykończenie wnętrz:

 • · zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,
 • · zakaz stosowania na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, materiałów, w tym luźno zwisających i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

3. Sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, takich jak:

 • · systemów sygnalizacji pożarowej,
 • · stałych urządzeń gaśniczych,
 • · dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • · telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
 • · gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.

4. Zapewnienie dostępu do:

 • · gaśnic,
 • · miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
 • · przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
 • · wyjść ewakuacyjnych.

5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:

 • · dróg ewakuacyjnych,
 • · miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, przeciwpożarowych wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.

6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

7. Znajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:

 • · zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
 • · sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
 • · zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

8. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.

9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.

10. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych.

II.   W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:

 • · zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,
 • · przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,
 • · utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
 • · zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
 • · sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
 • · zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
 • · przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
 • · stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
 • · przestrzeganie wymagań i zaleceń w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych,
 • · przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.

III. Imprezy masowe

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2017, poz. 1160), poprzez imprezę masową rozumie się imprezę artystyczno-rozrywkową lub sportową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 500 dla imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz nie mniej niż 300 dla imprezy sportowej (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, także imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, imprez sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych oraz sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym).

Bezpieczeństwo imprez masowych

Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
 2. ochrony porządku publicznego;
 3. zabezpieczenia pod względem medycznym;
 4. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator zapewnia:

 1. spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 2. udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 3. pomoc medyczną;
 4. zaplecze higieniczno-sanitarne;
 5. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 6. warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 7. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 8. wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

 

Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Instrukcja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113), zawiera następujące elementy:

 • · opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ich współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • · opis systemu ostrzegania (komunikaty głosowe, sygnały ostrzegawcze),
 • · opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia,
 • · część opisową instrukcji (charakterystyka imprezy i obiektu),
 • · opis graficznego planu obiektu lub terenu.

Rozporządzenie doprecyzowuje także zakres:

 • · charakterystyki ogólnej imprezy,
 • · charakterystyki pożarowej obiektu lub terenu oraz przewidywanego zagrożenia,
 • · opisu graficznego planu obiektu lub terenu o jego elementy, które wymagają oznaczenia.

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej występuje z wnioskiem m.in. do komendanta miejskiego PSP o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Do wniosku organizator załącza:

1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu.

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, która powinna być złożona w terminie 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej,

3) terminarz rozgrywek lub innych imprez masowych – w przypadku imprez organizowanych cyklicznie,

4) informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, kierowniku bezpieczeństwa, identyfikacji osób, urządzeniach rejestrujących,

5) program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

6) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz informacyjnej,

7) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, dołącza ważne opinie m.in. komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

Na podstawie powyższych informacji i na podstawie lustracji obiektu (terenu) wydawana jest opinia komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

Opinia komendanta powiatowego (miejskiego) PSP zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.

Brak opinii, m.in. komendanta powiatowego (miejskiego) PSP oraz wymaganych dokumentów i niespełnienia przez organizatora wymogów powyżej określonych, wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jest podstawą do odmowy wydania zezwolenia.

Warunki ewakuacji ludzi z obiektów użyteczności publicznej (obiekty handlowe, sale zabaw, dyskoteki)

W przypadku konieczności ewakuacji ludzi z obiektu, osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie powinny stosować się do następujących zasad.

1. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonych pomieszczeniach o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.

2. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji osób.

3. Najpierw należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.

4. Po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić, czy wszystkich ewakuowano. W razie podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt kierującemu akcją ratowniczą.

5. Po przybyciu jednostek Straży Pożarnej, kierujący przebiegiem akcji zgłasza się do dowódcy tych jednostek, celem złożenia informacji o podjętych działaniach i przekazania kierownictwa akcją ratowniczą.

Zasady postępowania podczas ewakuacji.

1. Należy podporządkować się poleceniom osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji.

2. Należy kierować się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub instrukcji przekazywanych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy.

3. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

4. Po opuszczeniu obiektu wolno wrócić do niego dopiero po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją.

5. W czasie ewakuacji nie wolno używać wind.

UWAGA.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, przeznaczonego do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która powinna między innymi zawierać:

1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu i sposobu jego użytkowania,

2. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

3. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,

4. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią tej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.