minzielPismo Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji ustawy modernizacyjnej.